ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Vitamin A 50,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 50,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432922 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 50,000 ..

ادامه مطلب

Artisunate 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artisunate 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430268 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Artisunate 100 mg..

ادامه مطلب

Potassium Iodide 65 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Iodide 65 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432272 تاریخ (date): 1390/3/9 نام دارو (drug name): Pot..

ادامه مطلب

Tacrolimus 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432651 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus ..

ادامه مطلب

Ketoconazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketoconazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87431556 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketoconazole 2% ش..

ادامه مطلب

Human Papiloma Virus Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Human Papiloma Virus Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431338 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): H..

ادامه مطلب

BCG + مشخصات کامل

نحوه مصرف BCG به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430333 تاریخ (date): نام دارو (drug name): BCG شکل ..

ادامه مطلب

Lamivudine 10 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lamivudine 10 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431575 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lamivudine ..

ادامه مطلب

Hydrophilic Petrolatum + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrophilic Petrolatum به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431361 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrophilic..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 6.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 6.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432019 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب