ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431056 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431055 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431053 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431054 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب