ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Thiothixene 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thiothixene 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432750 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thiothixene 5 mg ..

ادامه مطلب

Vinorelbine 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vinorelbine 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432916 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vinorelbine 20 mg..

ادامه مطلب

Sunitinib 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sunitinib 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432643 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): Sunitinib..

ادامه مطلب

Lithium Carbonate 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lithium Carbonate 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431677 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Gabapentin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gabapentin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431223 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gabapentin 100 mg..

ادامه مطلب

Ibuprofen 200 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ibuprofen 200 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431381 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ibuprofen 200 mg*..

ادامه مطلب

Imatinib 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Imatinib 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431399 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Imatinib 100 mg شکل..

ادامه مطلب

Estramustine Sodium Phosphate 140 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estramustine Sodium Phosphate 140 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431070 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estramustin..

ادامه مطلب

Isotretinoin 16 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 16 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431547 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Is..

ادامه مطلب

Penicillamine 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillamine 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432140 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillami..

ادامه مطلب