ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Lidocaine 10 mg/dose, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431643 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine ..

ادامه مطلب

Lidocaine Hydrochloride 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochloride 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431647 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine H..

ادامه مطلب

Lidocaine Hydrochloride 6.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochloride 6.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431653 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine H..

ادامه مطلب

Lidocaine 10 mg/dose, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431642 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine ..

ادامه مطلب

Lidocaine Hydrochloride 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochloride 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431650 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine H..

ادامه مطلب