ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Alendronate 35 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alendronate 35 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430122 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Alendronate 35 m..

ادامه مطلب

Alendronate 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alendronate 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430121 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Alendronate 10 m..

ادامه مطلب

Alendronate 70 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alendronate 70 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430123 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Alendronate 70 m..

ادامه مطلب