ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Valproate Semisodium 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432865 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Semisodium 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432864 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432872 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 100 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 100 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432869 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Semisodium 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432863 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432870 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 100 mg/ml,4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 100 mg/ml,4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432868 تاریخ (date): 1392/09/25 نام ..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 100 mg/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 100 mg/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432867 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432866 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Sodium 300 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 300 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432873 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate S..

ادامه مطلب