ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Zonisamide 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432991 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 25 mg ..

ادامه مطلب

Zonisamide 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432989 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 100 mg..

ادامه مطلب

Zonisamide 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432990 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 100 mg..

ادامه مطلب

Zonisamide 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432992 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 50 mg ..

ادامه مطلب