ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Dithranol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dithranol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430935 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dithranol شکل دارویی (d..

ادامه مطلب

Podophyllin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Podophyllin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432243 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Podophyllin شکل دارویی ..

ادامه مطلب

Sodium Citrate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Citrate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432568 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Citrate ..

ادامه مطلب

Potassium Permanganate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Permanganate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432273 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Potassium P..

ادامه مطلب

Propylene Glycol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Propylene Glycol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432361 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Propylene Glycol ..

ادامه مطلب

Sodium Bicarbonate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Bicarbonate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432545 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Bicarbonate ..

ادامه مطلب

Benzoin Tincture + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoin Tincture به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430344 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoin Tincture ..

ادامه مطلب

Sodium Chloride + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432550 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chloride ..

ادامه مطلب

White Wax + مشخصات کامل

نحوه مصرف White Wax به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432963 تاریخ (date): نام دارو (drug name): White Wax شکل دارویی (d..

ادامه مطلب

Menthol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Menthol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431763 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Menthol شکل دارویی (dos..

ادامه مطلب