ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430095 تاریخ (..

ادامه مطلب

Mesalazine 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431775 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine ..

ادامه مطلب

Co-trimoxazole 800/160 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-trimoxazole 800/160 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430746 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-trimoxaz..

ادامه مطلب

Thiothixene 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thiothixene 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432750 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thiothixene 5 mg ..

ادامه مطلب

Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430190 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Propranolol Hydrochloride 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Propranolol Hydrochloride 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432358 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431056 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Vinorelbine 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vinorelbine 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432916 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vinorelbine 20 mg..

ادامه مطلب

Everolimus 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Everolimus 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431099 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Everolimu..

ادامه مطلب

Sunitinib 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sunitinib 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432643 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): Sunitinib..

ادامه مطلب