ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432587 تاریخ (..

ادامه مطلب

Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432625 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sufentanil ..

ادامه مطلب

Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431186 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Flupenthixo..

ادامه مطلب

Epinephrine 1 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epinephrine 1 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431006 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Epinephrine..

ادامه مطلب

Trace Metal Combination 2 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trace Metal Combination 2 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432788 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Trace Metal..

ادامه مطلب

Dimethyl Sulfoxide 50% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dimethyl Sulfoxide 50% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87430913 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dimethyl Su..

ادامه مطلب

Epoetin 4000 U/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epoetin 4000 U/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431024 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Epoetin 4..

ادامه مطلب

Iohexol 240 mgI/ml, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iohexol 240 mgI/ml, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431483 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iohexol 2..

ادامه مطلب

Methotrexate 5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methotrexate 5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431811 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methotrexat..

ادامه مطلب

Prostaglandin E1 20 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prostaglandin E1 20 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432365 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prostagland..

ادامه مطلب