ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Benzoyl Peroxide 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430345 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide ..

ادامه مطلب

Hydrocortisone Acetate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone Acetate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431356 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortis..

ادامه مطلب

Estradiol 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431058 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 0.06% ش..

ادامه مطلب

Minoxidil/Azelaic Acid/Betamethasone Valerate 5/5/0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil/Azelaic Acid/Betamethasone Valerate 5/5/0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431880 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Calcium Gluconate 2.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcium Gluconate 2.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430482 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Calcium G..

ادامه مطلب

Methyl Salicylate 30% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methyl Salicylate 30% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431822 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methyl Sali..

ادامه مطلب

Aminobezoic Acid 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminobezoic Acid 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430169 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aminobezoic Acid ..

ادامه مطلب

Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430696 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazol..

ادامه مطلب

Tretinoin 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tretinoin 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432808 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tretinoin 0.05% ش..

ادامه مطلب

Erythromycin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431044 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin 2% ش..

ادامه مطلب