ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432587 تاریخ (..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430095 تاریخ (..

ادامه مطلب

Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432625 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sufentanil ..

ادامه مطلب

Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET,ADHESIVE کد دارو (drug code): 87432308 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): P..

ادامه مطلب

Pilocarpine Nitrate 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Nitrate 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432217 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine..

ادامه مطلب

Mesalazine 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431775 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine ..

ادامه مطلب

Co-trimoxazole 800/160 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-trimoxazole 800/160 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430746 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-trimoxaz..

ادامه مطلب

Bovactant 50 mg/1.2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bovactant 50 mg/1.2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430406 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bovactant ..

ادامه مطلب

Thiothixene 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thiothixene 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432750 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thiothixene 5 mg ..

ادامه مطلب

Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431186 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Flupenthixo..

ادامه مطلب