ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430368 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethaso..

ادامه مطلب

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430367 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0...

ادامه مطلب

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430366 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0...

ادامه مطلب