ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Antilymphocyte Immunoglobulin 20 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antilymphocyte Immunoglobulin 20 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430238 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Daclizumab 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Daclizumab 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430783 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Cladribine 2 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cladribine 2 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430645 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cladribine ..

ادامه مطلب

Phenytoin Sodium 50 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin Sodium 50 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432201 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin S..

ادامه مطلب

Iron 50 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iron 50 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431525 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iron 50 ..

ادامه مطلب

Flumazenil 0.1 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Flumazenil 0.1 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431165 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Flumazenil ..

ادامه مطلب

Antithymocyte Immunoglobulin 20 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antithymocyte Immunoglobulin 20 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430242 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Gold Sodium Thiomalate 100 mg/ml, 0,5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gold Sodium Thiomalate 100 mg/ml, 0,5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431285 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Fosfestrol 50 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fosfestrol 50 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431216 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fosfestrol ..

ادامه مطلب

Pegaspargase 750 IU/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pegaspargase 750 IU/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432129 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pegaspargas..

ادامه مطلب