ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Potassium Chloride Concentrated 2 mEq/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Chloride Concentrated 2 mEq/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432263 تاریخ (..

ادامه مطلب

Daclizumab 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Daclizumab 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430783 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Vinorelbine 10 mg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vinorelbine 10 mg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432914 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430046 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Pamidronate Disodium 9mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pamidronate Disodium 9mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432109 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Hydralazine Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydralazine Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431341 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Potassium phosphate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium phosphate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432274 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Dextrose 50%, 400ml in 2 litr bag + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose 50%, 400ml in 2 litr bag به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430847 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Cytarabine 50 mg/ml, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cytarabine 50 mg/ml, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430775 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Potassium acetate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium acetate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432255 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب