ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Aminoacid/Lipid/Glucose 3 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid/Lipid/Glucose 3 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,EMULSION کد دارو (drug code): 87430167 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Am..

ادامه مطلب

Aminoacid/Lipid/Glucose 1 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid/Lipid/Glucose 1 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,EMULSION کد دارو (drug code): 87430165 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Am..

ادامه مطلب

Aminoacid/Lipid/Glucose 2 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid/Lipid/Glucose 2 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,EMULSION کد دارو (drug code): 87430166 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Am..

ادامه مطلب