ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ampicillin/Sulbactam 1 g /0.5 g ( 1.5 g) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ampicillin/Sulbactam 1 g /0.5 g ( 1.5 g) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER+C19 کد دارو (drug code): 87430221 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب