ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetylcysteine 600 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetylcysteine 600 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Sachet کد دارو (drug code): 87430073 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetylcyste..

ادامه مطلب