ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Zoledronic Acid 5 mg/ 100 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zoledronic Acid 5 mg/ 100 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION FOR INFUSION کد دارو (drug code): 87432983 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب