ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430631

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): M03AC11

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz