ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Gemcitabine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gemcitabine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87431253

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Gemcitabine 200 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01BC05

توضیحات کامل (Full Description): As Hydrochloride

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz