ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Insulin Aspart 100 U/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Aspart 100 U/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87431439

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Insulin Aspart 100 U/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A10AB05

توضیحات کامل (Full Description): recombinant in 3 ml prefilled pen (30% soluble Insulin Aspart + 70% Insulin Aspart crystallised wiyh Protamine)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz