ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Trace Metal Combination 2 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trace Metal Combination 2 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432788

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Trace Metal Combination 2

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A12CX

توضیحات کامل (Full Description): {Chromium (0.17-10mcg)+copper(0.02-1.3mg)+Fe2+(0.045-1.1mg)+fluoride (0.057-0.95mg)+Iodine (0.013-63.5mcg)+manganese(0.001-0.27mg)+molybdenium(0.001-19mcg)+selenium(2-36.73mcg)+zinc (0.05-6.5mg) }/ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz