ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SOLUTION Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432249

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Poly Ethylenglycol – electrolyte 2*

شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SOLUTION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A06AD65

توضیحات کامل (Full Description): (Macrogol 3350, 17.6 mmol, Sodium 125 mmol, Sulfate 40 mmol, Chloride 35 mmol, Bicarbonate 20 mmol, potassium 10 mmol ) / Lit.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz