ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Aminoacid 10 % /Electrolyte + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid 10 % /Electrolyte به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87430160

تاریخ (date): 1389/11/4

نام دارو (drug name): Aminoacid 10 % /Electrolyte

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BA01

توضیحات کامل (Full Description): {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+Methionine (0.40-8.80)mg+Phenylalanine (0.75-8.80)mg+Threonine (0.50-9.00)mg+Tryptophane (0.23-3.00)mg+ Valine (0.75-12.40)mg+ Arginine (0.93-20.00)mg+ Histidine (0.65-9.80)mg+ Alanine (0.846-82.00)mg+ Taurine (0.12-2.00)mg+Proline (1.15-17.00)mg+ Serine (0.60-14.10)mg+ Tyrosine (0.05-10.16)mg+ Cysteine (0.074-2.00)mg+ Asparagine (0.32-4.09)mg+ Asparatic acid (0.65-10.50)mg+ Glycine (0.31-19.20)mg+ Glutamic acid (1.14-11.07)mg+ Lysine hydrochloride (1.08-15.75)mg+ Lysine acetate (3.34-9.31)mg+Ornithine (0.63-3.75)mg +Glutamine (1.20-22.08)mg +Acetylcysteine 0.68 mg+N-Acetyltyrosine 1.23 mg+Sodium Acetate 3H2O 3.95mg+Pottassium Acetate 2.454mg+Magnesium Acetate 4H2O 0.56mg+Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate 1.404mg+Malic Acid 1.01mg+Sodium Hydroxide 0.2mg}/ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz