ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Aminoacid 5% / Electrolyte + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid 5% / Electrolyte به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430164

تاریخ (date): 1389/11/4

نام دارو (drug name): Aminoacid 5% / Electrolyte

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BA01

توضیحات کامل (Full Description): Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+lysine HCl 3.50g+Methionine 1.90g+Phenylalanine 2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.60g+Alanine 6.85g+Glycine 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Asparatic acid 0.65g+Acetylcysteine 0.34g+Glutamic acid 2.30g+Ornithine HCl 1.60g+Proline 4.45g+Serine 1.20g+Tyrosine 0.30g+Acetyltyrosine 0.43g+Sodium acetate 3H2O 3.95g+Potassium acetate 2.454g+Magnesium acetate 4H2O 0.558g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.4g+Malic acid 1.01g+Sodium hydroxide 0.2g Water for inj. Q.S. to 1000 ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz