ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Aminoacid 5 % / Electrolyte + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid 5 % / Electrolyte به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430155

تاریخ (date): 1390/1/29

نام دارو (drug name): Aminoacid 5 % / Electrolyte

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BA01

توضیحات کامل (Full Description): Isoleucine 2.50g+Leucine 4.45g+lysine HCl 4.28g+Methionine 2.20g+Phenylalanine 2.35g+Threonine 2.10g+Tryptophane 0.80g+Valine 3.10g+Arginine 5.75g+Histidine 1.50g+Alanine 5.25g+Glycine 6.00g+ Asparatic acid 2.80g+ Glutamic acid 3.60g +Proline 2.75g+Serine 1.15g+Tyrosine 0.40g+ Sodium acetate 3H2O 1.361g+ Sodium chloride 0.964g + Sodium hydroxide 0.140g+potassium acetate 2.453g+ Magnesium chloride 6H2O 0.508g+Disodium phosphate dodecahydrate 3.581g+ Water for inj. Q.S. to 1000 ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz