ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Dextran/ NaCl   500 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextran/ NaCl   500 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430826

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dextran/ NaCl   500 ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05BB

توضیحات کامل (Full Description): Dextran70 6% NaCl 0.9%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz