ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CONCENTRATE Dextrose 50%, 1lit + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose 50%, 1lit به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

کد دارو (drug code): 87430845

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dextrose 50%, 1lit

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): B05CX01

توضیحات کامل (Full Description): Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 50 g Dextrose/100 ml_ In 2000 ml Container

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz