ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET ER Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 375 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 375 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET ER

کد دارو (drug code): 87432288

تاریخ (date): 1389/6/15

نام دارو (drug name): Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 375 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET ER

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N04BC05

توضیحات کامل (Full Description): Equivalent to 0.26 mg Pramipexole

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz