ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430095

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic)

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R05X

توضیحات کامل (Full Description): As Decongestant: Pseudoephedrine HCl (30 mg),As Expectorant : Guaifenesin ( 200 mg), As Analgesic: Acetaminophen ( 325 mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz