ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ammonium Hydroxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ammonium Hydroxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430197 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ammonium Hydroxide ..

ادامه مطلب

Triclabendazole 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triclabendazole 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432820 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triclabenda..

ادامه مطلب

Estradiol 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431057 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 0.06% ش..

ادامه مطلب

Gaseous Gangrene Antitoxin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gaseous Gangrene Antitoxin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431247 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gaseous Gan..

ادامه مطلب

Didanosine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Didanosine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430888 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Didanosine ..

ادامه مطلب

Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431956 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Iodixanol 320 mgI/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodixanol 320 mgI/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431478 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iodixanol ..

ادامه مطلب

Metformin HCL/Glibenclamide 500 mg/2.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin HCL/Glibenclamide 500 mg/2.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431788 تاریخ (date): 1389/6/29 نام د..

ادامه مطلب

Nalidixic Acid 60 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nalidixic Acid 60 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431931 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nalidixic A..

ادامه مطلب

Calcitonin 100 IU/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin 100 IU/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430460 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcitonin ..

ادامه مطلب