ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen 100 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 100 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430038 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Ampicillin/Sulbactam 2 g /1 g ( 3g) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ampicillin/Sulbactam 2 g /1 g ( 3g) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430220 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Thioridazine Hydrochloride 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thioridazine Hydrochloride 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432748 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thioridazin..

ادامه مطلب

Risperidone 3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432451 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Risperidone 3 mg ..

ادامه مطلب

Water 5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Water 5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432961 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Water 5 ml شکل دا..

ادامه مطلب

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430278 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432154 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Phosphate, Potassium Monobasic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phosphate, Potassium Monobasic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432206 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phosphate, ..

ادامه مطلب

Mycophenolate Mofetil 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mycophenolate Mofetil 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431924 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mycophenola..

ادامه مطلب

Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431369 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydroxyzine..

ادامه مطلب