ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Cycloserine 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cycloserine 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430762 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cycloserine 250 m..

ادامه مطلب

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431615 تاریخ (date): 1389/8/2..

ادامه مطلب

Insulin Glargine 100 IU/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Glargine 100 IU/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431446 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Insulin Gla..

ادامه مطلب

Temozolomide 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Temozolomide 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432696 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Temozolom..

ادامه مطلب

Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431066 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Carvedilol 6.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carvedilol 6.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430508 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carvedilol 6.25 m..

ادامه مطلب

Low Sodium Salt 5 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Low Sodium Salt 5 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER کد دارو (drug code): 87431701 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Low Sodium ..

ادامه مطلب

Risperidone 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432450 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Risperidone 2 mg ..

ادامه مطلب

Furosemide 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Furosemide 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431222 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Furosemide 40 mg ..

ادامه مطلب

Ethiodized Oil + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethiodized Oil به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431085 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethiodized Oil ش..

ادامه مطلب