ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Progesterone 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432337 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesteron..

ادامه مطلب

Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432307 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prednisolone 5 mg..

ادامه مطلب

Trifluoperazine 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trifluoperazine 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432826 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Trifluopera..

ادامه مطلب

Ephedrine Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ephedrine Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431002 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ephedrine H..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 500/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430718 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxicla..

ادامه مطلب

Progesterone 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432339 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesterone 100 mg..

ادامه مطلب

Ceftriaxone 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ceftriaxone 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430543 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ceftriaxone..

ادامه مطلب

Iohexol 300 mgI/ml, 200ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iohexol 300 mgI/ml, 200ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431487 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iohexol 3..

ادامه مطلب

Isosorbide Mononitrate 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isosorbide Mononitrate 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431543 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Iodoquinol 210 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodoquinol 210 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431479 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iodoquinol 210 m..

ادامه مطلب