ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Minoxidil 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,FOAM کد دارو (drug code): 87431875 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): Minoxidil..

ادامه مطلب

Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87431518 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431904 تاریخ (..

ادامه مطلب

Beclomethasone Dipropionate 100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL کد دارو (drug code): 87430335 تاریخ (date): 1389/8/24 نام د..

ادامه مطلب

Minoxidil 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,FOAM کد دارو (drug code): 87431876 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): Minoxidil..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431905 تاریخ (..

ادامه مطلب

Ciclesonide 160mcg/puff + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclesonide 160mcg/puff به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87430600 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciclesonide..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/50 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/50 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,METERED کد دارو (drug code): 87432493 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/125 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/125 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,METERED کد دارو (drug code): 87432491 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Beclomethasone Dipropionate 250 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 250 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL کد دارو (drug code): 87430336 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب