-

دسته: CAPSULE

Guaifenesin   200 mg  + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431309 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Venlafaxine 150 mg + مشخصات کامل 0

Venlafaxine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Venlafaxine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Sustained Release کد دارو (drug code): 87432897 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Venlafaxine 150 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule, Sustained...

Multivitamin Therapeutic    + مشخصات کامل 0

Multivitamin Therapeutic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Multivitamin Therapeutic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431919 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Multivitamin Therapeutic شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route of admin):...

Diazoxide   50 mg + مشخصات کامل 0

Diazoxide 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazoxide 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430870 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazoxide 50 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Tetracycline Hydrochloride   250 mg + مشخصات کامل 0

Tetracycline Hydrochloride 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracycline Hydrochloride 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432727 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tetracycline Hydrochloride 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه...

Zonisamide   50 mg + مشخصات کامل 0

Zonisamide 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432992 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 50 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Ethosuxamide     250 mg + مشخصات کامل 0

Ethosuxamide 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethosuxamide 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431087 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethosuxamide 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN...

Nitroglycerin   0.4 mg + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 0.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 0.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432000 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 0.4 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Lansoprazole 15 mg + مشخصات کامل 0

Lansoprazole 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lansoprazole 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431583 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lansoprazole 15 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430094 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) شکل دارویی...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس