ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Tolterodine Tartarate 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tolterodine Tartarate 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE ER کد دارو (drug code): 87432781 تاریخ (date): 1389/6/15 نام دارو (drug name): To..

ادامه مطلب

Tolterodine Tartarate 4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tolterodine Tartarate 4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE ER کد دارو (drug code): 87432782 تاریخ (date): 1389/6/15 نام دارو (drug name): To..

ادامه مطلب