ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Vancomycin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vancomycin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432890 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Va..

ادامه مطلب

Valproic Acid 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproic Acid 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432878 تاریخ (date): 33544 نام دارو (drug name): Valpro..

ادامه مطلب

Valproic Acid 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproic Acid 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432876 تاریخ (date): 1391/11/02 نام دارو (drug name): V..

ادامه مطلب

Valproic Acid 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproic Acid 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432877 تاریخ (date): 33544 نام دارو (drug name): Valpro..

ادامه مطلب