ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Children Cold* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Children Cold* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430567 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Children Co..

ادامه مطلب

Mebendazole 100 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mebendazole 100 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431722 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mebendazole..

ادامه مطلب

L-Carnitine 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف L-Carnitine 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431588 تاریخ (date): نام دارو (drug name): L-Carnitine..

ادامه مطلب

Vitamin K1 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin K1 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87432942 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin K1 ..

ادامه مطلب

Erythromycin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431040 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromyci..

ادامه مطلب

Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87432529 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Aluminium Hydroxide 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium Hydroxide 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430139 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium H..

ادامه مطلب

Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800 mg/165 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800 mg/165 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87..

ادامه مطلب

ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430273 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Niclosamide 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Niclosamide 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431963 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Niclosamide..

ادامه مطلب