-

دسته: CONCENTRATE

Acetaminophen  150 mg/ml, 4ml + مشخصات کامل 0

Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430045 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml شکل دارویی (dosage form):...

Epirubicin Hydrochloride  2mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431013 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form):...

Cytarabine  20 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل 0

Cytarabine 20 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cytarabine 20 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430776 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cytarabine 20 mg/ml, 5ml شکل دارویی (dosage form):...

Levetiracetam  100 mg/ml + مشخصات کامل 0

Levetiracetam 100 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levetiracetam 100 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431604 تاریخ (date): 1392/09/25 نام دارو (drug name): Levetiracetam 100 mg/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Carboplatin  10 mg/ml, 45ml + مشخصات کامل 0

Carboplatin 10 mg/ml, 45ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carboplatin 10 mg/ml, 45ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430497 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carboplatin 10 mg/ml, 45ml شکل دارویی (dosage form):...

Dextrose  50%, 50ml + مشخصات کامل 0

Dextrose 50%, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose 50%, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430849 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose 50%, 50ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION,...

Vinorelbine  10 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل 0

Vinorelbine 10 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vinorelbine 10 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432915 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vinorelbine 10 mg/ml, 5ml شکل دارویی (dosage form):...

Oxaliplatin  5 mg/ml, 20ml + مشخصات کامل 0

Oxaliplatin 5 mg/ml, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxaliplatin 5 mg/ml, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432076 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxaliplatin 5 mg/ml, 20ml شکل دارویی (dosage form):...

Epirubicin Hdrochloride  2mg/ml, 25ml + مشخصات کامل 0

Epirubicin Hdrochloride 2mg/ml, 25ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epirubicin Hdrochloride 2mg/ml, 25ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431009 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Epirubicin Hdrochloride 2mg/ml, 25ml شکل دارویی (dosage form):...

Oxaliplatin  5 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432075 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxaliplatin 5 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس