ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430696 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazol..

ادامه مطلب

Nitrofurazone 0.2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrofurazone 0.2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431998 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitrofurazone 0.2..

ادامه مطلب

Lidocaine/Prilocaine 2.5%/2.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine/Prilocaine 2.5%/2.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431659 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine/P..

ادامه مطلب

Clotrimazole 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430689 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 1% ..

ادامه مطلب

Fluocinolone Acetonide 0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluocinolone Acetonide 0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431166 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluocinolon..

ادامه مطلب

Clindamycin /Clotrimazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin /Clotrimazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430665 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): C..

ادامه مطلب

Silver Sulfadiazine/EGF (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.001%) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Silver Sulfadiazine/EGF (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.001%) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432..

ادامه مطلب

Phenytoin Sodium 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin Sodium 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432198 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin Sodium ..

ادامه مطلب

Fluorouracil 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluorouracil 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431178 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluorouracil 5% ش..

ادامه مطلب

Clobetasol Propionate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clobetasol Propionate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430667 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clobetasol ..

ادامه مطلب