-

دسته: CREAM

Desonide  0.05% + مشخصات کامل 0

Desonide 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Desonide 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430816 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Desonide 0.05% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of...

Azelaic Acid  20% + مشخصات کامل 0

Azelaic Acid 20% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azelaic Acid 20% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430312 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Azelaic Acid 20% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route...

Miconazole Nitrate  2% + مشخصات کامل 0

Miconazole Nitrate 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Miconazole Nitrate 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431858 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Miconazole Nitrate 2% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route...

Mafenide Acetate  112 mg/g + مشخصات کامل 0

Mafenide Acetate 112 mg/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mafenide Acetate 112 mg/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431705 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mafenide Acetate 112 mg/g شکل دارویی (dosage form): CREAM راه...

Nonoxynol-9  5% + مشخصات کامل 0

Nonoxynol-9 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nonoxynol-9 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432025 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nonoxynol-9 5% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Conjugated Estrogens  0.625 mg/g + مشخصات کامل 0

Conjugated Estrogens 0.625 mg/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Conjugated Estrogens 0.625 mg/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430729 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Conjugated Estrogens 0.625 mg/g شکل دارویی (dosage form): CREAM راه...

Hydroquinone  4% + مشخصات کامل 0

Hydroquinone 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydroquinone 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431364 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydroquinone 4% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Eflornithine Hydrochloride  13.9% + مشخصات کامل 0

Eflornithine Hydrochloride 13.9% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Eflornithine Hydrochloride 13.9% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430989 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Eflornithine Hydrochloride 13.9% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف...

Aciclovir  5% + مشخصات کامل 0

Aciclovir 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aciclovir 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430080 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aciclovir 5% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Mometasone Furoate  0. 1% + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 0. 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0. 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431898 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 0. 1% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس