ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431056 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Valproate Semisodium 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432865 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valproate Semisodium 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432864 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Digestive + مشخصات کامل

نحوه مصرف Digestive به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430893 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Digestive ..

ادامه مطلب

Mesalazine 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431779 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine ..

ادامه مطلب

Pantoprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pantoprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432115 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pantoprazol..

ادامه مطلب

Naproxen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naproxen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431947 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naproxen ..

ادامه مطلب

Ammonium Chloride 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ammonium Chloride 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430196 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431055 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Rabeprazole Sodium 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rabeprazole Sodium 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432402 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب