ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DISC کد دارو (drug code): 87432494 تاریخ (date): 1389/11/..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/500 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/500 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DISC کد دارو (drug code): 87432496 تاریخ (date): 1389/11/..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/250 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 50/250 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DISC کد دارو (drug code): 87432495 تاریخ (date): 1389/11/..

ادامه مطلب