ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISINTEGRATING کد دارو (drug code): 87430048 تاریخ (date): 1389/7/17 نام دارو (drug name): Ac..

ادامه مطلب

Acetaminophen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISINTEGRATING کد دارو (drug code): 87430054 تاریخ (date): 1389/7/17 نام دارو (drug name): Ac..

ادامه مطلب

Acetaminophen 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISINTEGRATING کد دارو (drug code): 87430043 تاریخ (date): 1389/7/17 نام دارو (drug name): Ac..

ادامه مطلب