ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen 160 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 160 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430047 تاریخ (date): 1389/6/29 نام دارو (drug name): Ac..

ادامه مطلب

Carglumic Acid 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carglumic Acid 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430503 تاریخ (date): 1393/01/24 نام دارو (drug name): C..

ادامه مطلب

Acetaminophen 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430055 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Deferasirox 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferasirox 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430799 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Deferasirox..

ادامه مطلب

Methadone Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methadone Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87431800 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 500/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430718 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxicla..

ادامه مطلب

Amoxicillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430201 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin..

ادامه مطلب

Deferasirox 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferasirox 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430798 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Deferasirox..

ادامه مطلب

Methadone Hydrochloride 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methadone Hydrochloride 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87431796 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Deferasirox 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferasirox 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430800 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Deferasirox..

ادامه مطلب