ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Povidone Iodine 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DOUCHE کد دارو (drug code): 87432285 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Po..

ادامه مطلب