-

دسته: DROPS

Ofloxacin  3mg/ml + مشخصات کامل 0

Ofloxacin 3mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ofloxacin 3mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432041 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Ofloxacin 3mg/ml شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف...

Atropine Sulfate  1% + مشخصات کامل 0

Atropine Sulfate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Atropine Sulfate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430304 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Atropine Sulfate 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Naphazoline Nitrate  0.1% + مشخصات کامل 0

Naphazoline Nitrate 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Nitrate 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431943 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Nitrate 0.1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Sulfacetamide Sodium  20% + مشخصات کامل 0

Sulfacetamide Sodium 20% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sulfacetamide Sodium 20% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432630 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sulfacetamide Sodium 20% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Naphazoline Hydrochloride  0.1% + مشخصات کامل 0

Naphazoline Hydrochloride 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Hydrochloride 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431939 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Hydrochloride 0.1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Simethicone (Dimethicone Activated)  41.2 mg/ml + مشخصات کامل 0

Simethicone (Dimethicone Activated) 41.2 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 41.2 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432531 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simethicone (Dimethicone Activated) 41.2 mg/ml شکل دارویی (dosage...

Pilocarpine Nitrate  1% + مشخصات کامل 0

Pilocarpine Nitrate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Nitrate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432216 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine Nitrate 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Vitamin A  50,000 U/ml + مشخصات کامل 0

Vitamin A 50,000 U/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 50,000 U/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432923 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 50,000 U/ml شکل دارویی (dosage form): DROPS,...

Citalopram  40 mg/ml + مشخصات کامل 0

Citalopram 40 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Citalopram 40 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430641 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Citalopram 40 mg/ml شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Levofloxacin Hemihydrate  0.5%  + مشخصات کامل 0

Levofloxacin Hemihydrate 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levofloxacin Hemihydrate 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431630 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Levofloxacin Hemihydrate 0.5% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس