ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Pilocarpine Nitrate 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Nitrate 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432217 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine..

ادامه مطلب

Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430626 تاریخ (date): 1386/12/..

ادامه مطلب

Natamycin 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Natamycin 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431950 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Natamycin ..

ادامه مطلب

Sodium Chloride 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432564 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chlo..

ادامه مطلب

Fluorometholone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluorometholone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431177 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluorometho..

ادامه مطلب

Betaxolol 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betaxolol 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430373 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betaxolol ..

ادامه مطلب

Latanoprost/Timolol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Latanoprost/Timolol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431587 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Latanoprost..

ادامه مطلب

Iron 25 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iron 25 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431528 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iron 25 m..

ادامه مطلب

Naphazoline Nitrate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Nitrate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431942 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline..

ادامه مطلب

Pilocarpine Nitrate 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Nitrate 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432218 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine..

ادامه مطلب