ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ranitidine 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432410 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ranitidine ..

ادامه مطلب

Acetaminophen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430053 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Acetylcysteine 600 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetylcysteine 600 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430072 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetylcyste..

ادامه مطلب

Ranitidine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432408 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ranitidine ..

ادامه مطلب

Acetylcysteine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetylcysteine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430070 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetylcyste..

ادامه مطلب

ORS + مشخصات کامل

نحوه مصرف ORS به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432067 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ORS شکل دارویی (..

ادامه مطلب

ASA/Ascorbic acid 400/240 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA/Ascorbic acid 400/240 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430282 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430278 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Phosphate, Sodium* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phosphate, Sodium* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432210 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phosphate, ..

ادامه مطلب