ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Dexamethasone 0.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dexamethasone 0.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ELIXIR کد دارو (drug code): 87430820 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dexamethaso..

ادامه مطلب

Bromhexine Hydrochloride 4 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bromhexine Hydrochloride 4 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ELIXIR کد دارو (drug code): 87430414 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bromhexine ..

ادامه مطلب

Belladonna Pb + مشخصات کامل

نحوه مصرف Belladonna Pb به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ELIXIR کد دارو (drug code): 87430339 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Belladonna Pb شک..

ادامه مطلب

Digoxin 0.05 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Digoxin 0.05 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ELIXIR کد دارو (drug code): 87430894 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Digoxin 0.05 mg/m..

ادامه مطلب

Dicyclomine Hydrochloride 10 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dicyclomine Hydrochloride 10 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ELIXIR کد دارو (drug code): 87430885 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dicyclomine..

ادامه مطلب